. . . G N I D A O L

.

پرشیا پروژه

پرشیا پروژه

بهترین سایت طراحی پروژه

اشتراک گذاری

رعایت معیارهای ساختمانهای سبز و پایدار,ارزشهای ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت بنا

حفظ انرژی و رعایت معیارهای ساختمانهای سبز و پایدار


رعایت معیارهای ساختمانهای سبز
لازم است با رعایت تمهیداتی در طراحی و ساخت بنا، با درنظر گرفتن همجواریها، شرایط اقلیمی،محلی و اقتصـادی، مقـدار انـرژی مصـرفی در بهـره بـرداری از سـاختمان و تأسیسـات گرمایشـی وسرمایشی تا حد امکان پایین نگه داشته شود، تعویض هوا و تهویه مطبوع در حد مجاز جای بحث در این مقاله نیست در ساختمانهائی که در این جا گفته میشود رعایت معیارهای ساختمانهای سبز و پایدار به قرار زیر الزامی است.

حفظ انرژی و رعایت معیارهای ساختمانهای سبز و پایدار
حفظ انرژی و رعایت معیارهای ساختمانهای سبز و پایدار


الف) گوناگونی و تنوع: از اساسیترین اهداف توسعه پایدار است. بـا طراحـی کـاربریهـای متفـاوتهمجوار در محلات شهری، درصد زیادی از هزینهها و آلودگی هوا کاهش مییابد.

ب) اقلیم و آب و هوا: آگاهی به چگونگی انطباق ساختمان با اقلیم خـاص منطقـه از مباحـث مهـممعماری میباشد. طراحی اقلیمی، روشی برای کاهش همهجانبه هزینـه انـرژی سـاختمان و عوامـلاقلیمی مؤثر بر بنا شامل تابشآفتاب، دما، رطوبت، باد و بارندگی میباشد. در این رابطـه توجـه بـهراهکارهای معماری گذشته هر منطقه بسیار کارساز است.

پ) پوشش ساختمانها: استفاده از پوششهای گیاهی بیشتر در سقف، نماها و کف فضاها به حفـظانرژی در ساختمان کمک میکند.

ت) بکارگیری ظرفیت حرارتی جرم مصالح ساختمانی: ظرفیت بالاتر حرارتی جرم دیوارها و سقفهاباعث بالارفتن زمان انتقال حرارت بین فضای داخلی و خارجی میشـود. اسـتفاده از پوشـشهـایدوجداره میتواند باعث مصرف بیشترین حرارت بدسـت آمـده از خورشـید در روز و مصـرف آن درشب شود.

ث) رنگ: استفاده از رنگهای روشن برای اقلیمهای گرم و رنـگهـای تیـره و جـذب کننـده بـرایاقلیمهای سرد ترجیح داده میشود.

ج) پنجره و در: نوع، جنس و ابعاد و مکانیابی پنجره تأثیر بسزایی در حرارت اکتسابی از آفتاب دارد.انتخاب نوع شیشه و پروفیل پنجره مناسب در درازمدت باعث کـاهش هزینـههـای انـرژی مصـرفی
ساختمان میگردد.

چ) سایهاندازی: از برآمدگیها و پیش آمدگیهای بام ساختمان، سایبانها، ساباطها و پردههـا بـرای
جلوگیری از دریافت حرارت غیرضروری آفتاب میتوان استفاده کرد.

ح) لزوم توجه به احیای هویت فرهنگی و استفاده از نیروی کار و روشهای ساخت محلی.

خ) طراحی با کمترین نسبت سطح بیرونی به حجم بنا: بالا بودن این نسبت نشان دهنـده رانـدمانخوب انرژی است.یعنی هندسه ساختمان به گونهای باشد که سطوح خارجی حداقل مقدار ممکنـهباشد و حجم فضای داخلی ساختمان حداکثر مقدار ممکنه باشد.

د) بالا بودن نسبت سطح به محیط بنا:عبارت است از بالا بودن حاصل تقسیم مساحت یک طبقه برمحیط آن طبقه. هر چه این مقدار بزرگتر باشد راندمان انرژی ساختمان بیشتر است.

ذ) طراحی مناسب فضاهای داخل بنا برای بهرهگیری بیشتر از عوامل طبیعی، حرارت آفتـاب، و نـورطبیعی.
ر) استفاده از مصالح ساختمانی بادوام، طبیعی، بوم آورد و غیر سمی و مناسب و قابل بازیافت
ز) توجه همزمان به همه اصول فوقالذکر.

انجام پروژه های متره و برآورد و مهندسی عمران در پرشیا پروژه

بکارگیری و ترویج ارزشهای ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت بنا


ارزشهای ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت بنا
با احترام به ادیان و مکاتب دیگر، به منظور دستیابی به هویتی منسـجم در سـاختمانهـا و محـیط زندگی بر پایه ارزشهای ایرانی- اسلامی، بناها باید با تمهیـدات لازم در راسـتای پاسـداری از ایـن ارزشها طراحی و ساخته شوند و زمینهای برای تناقض بـا آنهـا در سـاختمانهـا و محـیط فـراهم نشود. در این راستا، ضروریست که اصول ریشهدار معماری ایرانی از جمله مـوارد زیـر در طراحـی و ساخت بناها مورد توجه جدی قرار گیرند:

بکارگیری و ترویج ارزشهای ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت بنا
بکارگیری و ترویج ارزشهای ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت بنا

“پیمون” به مفهوم پیروی از نظام ابعادی معین که بـه نحـوی تولیـد انبـوه و حرفـهای را ممکـن میسازد.
این اصول به منظور تعیین و حفظ تناسب بین اجزای بنا در گذشته رعایت میشـد و لازم اسـت در دوران معاصر نیز علاوه بر دستیابی به سایر اهداف و انتظارات تعیینشده در ایـن قسـمت، بازتـاب عینی آنها جهت نیل به انتظارات زیر مدنظر قرارگیرند:

الف- تامین امنیت معنوی انسانها با رعایـت حـریمهـای لازم کـار و زنـدگی و جلـوگیری از تـداخل قلمروهای خصوصی و عمومی در طرح و اجرای ساختمانها.

ب- هماهنگی با ارزشهای دینی و معنوی جامعـه و سـایر ارزشهـای نهفتـه در محـیط طبیعـی و مصنوعی، در تعیین شیوه استقرار و جهتگیری فضاها و سـاختمانهـا و همچنـین در طراحـی حجم، ارتفاع و نمای بناها.

پ- در نظر گرفتن شأن و منزلت انسانها در طراحی و ساخت ساختمانها، به صورتی که علاوه بـر کفایت امکانات ساختمانی برای تامین ایمنی، بهداشت و سلامت لازم، هیچ فردی برای فعالیـت و زندگی مستقل در فضاهای تعیین شده، به کمک جسمی دیگران نیاز نداشته باشد.

ت- رعایت عدالت در امکان بهرهبرداری تمام اقشار و افراد با تواناییهای جسمی متفـاوت، بـه ویـژه جانبازان، افراد معلول، سالمندان و کودکان از فضاها و بناهای عمومی.

ث- پرهیز از اسراف و رعایت اعتدال در تعیین اندازهها، سطح و حجم فضـاها و سـهم آنهـا از کـل ساختمان، با توجه به انتظارات اقشار استفادهکننده به نحوی که از یک سو با حـداقل نیـازهـای آنان متناسب بوده و موجب احساس کاستی و تنگنا در ساختمان و فضاها نشود و از سوی دیگر از اسراف و اتلاف منابع و سرمایهها جلوگیری شود.

ج- بهرهگیری از تجارب معماری بومی در طراحی و ساخت بناهای معاصر، با تامین انتظاراتی ماننـد
همسازی با اقلیم و شرایط محیطی، هماهنگی با فرهنگ و سنتهای زندگی جامعه، هـمخـوانی حجم و اندازههای ساختمان با نوع و مقیاس کارکرد آن و کاربرد مواد و مصالح بومی.

چ- بهکارگیری و اعتلای مفاهیم، مظاهر و نمادهای بصری معماری ایرانی در طراحی سـاختمانهـا، به ویژه در کاربرد هندسه، رنگ، نور، عناصر، شکلها و حجمهای ساختمانی.

ح- بهره گیری و نمایش تواناییها و قابلیتهای فنی جامعه در طراحی ساختمانها

خ- تامین امکـان اسـتفاده متنـوع یـا چنـدمنظوره از فضـاها، بـا پـیشبینـی تمهیـدات لازم بـرای انعطافپذیری فعالیت در آنها.

د- تأمین و ایجاد آبادانی و نشاط لازم و در شان جامعه، از طریق تامین جلوه بصری مناسـب بـرای ساختمانها بسته به نوع استفاده و موقعیت آنها.

ذ- رعایت تعادل در کاربرد پیرایهها و تزئینات، بر حسـب نـوع اسـتفاده و جایگـاه سـاختمانهـا در محیط.

ر- نظارت بر هماهنگی حجم، ارتفاع و نمای ساختمانها به منظور جلوگیری از وارد شدن خدشه به آسایش، بهداشت و سایر حقوق استفادهکننـدگان یـا سـاکنان سـاختمانهـای دیگـر و محـیط پیرامون.

ز- طراحی و اجرای ساختمان با هدف حفظ دوام و کیفیت قابـل قبـول در طـول عمـر مفیـد آن و جلوگیری از استهلاکهایی که بر اثر آنها سلامت و ایمنی ساکنان، استفادهکنندگان و سایر مـردم به خطر میافتد.

انجام پروژه های معماری در پرشیا پروژه

مطالب مرتبط

  نظرات کاربران

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تماس با ما

  پرشیا پروژه فعالیت خود را در سال 98 آغاز کرد و با جمع کردن تیمی متخصص در زمینه و رشته های مختلف آماده خدمت رسانی به شما همکاران گرامی میباشد

  خبر نامه سایت

  با عضویت در خبرنامه پرشیا پروژه از آخرین مطالب و محصولات با خبر شوید

  .
  کلیه حقوق برای سایت پرشیا پروژه محفوظ است.